SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

 

Javni poziv

za angažovanje  konsultantkinja/nata – ekspertkinja/eksperata za oblast planiranja i zagovaranja u okviru realizacije projekta „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH)

 

O projektu

Projekat Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH) za cilj ima otvaranje dijaloga i definisanja modela i načina organizovanja specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja. Uspostavljanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja dio je obaveza Bosne i Hercegovine u obezbjeđenju provođenja Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i realna društvena potreba usljed povećanja seksualnog nasilja i ozbiljnih trauma koje ono ostavlja na preživjele.

Ključne aktivnosti u projektu usmjerene su na povećanje nivoa znanja profesionalaca iz vladinog i nevladinog sektora i struktura vlasti o modelima organizovanja specijalzovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja u svijetu i regionu; provođenje istraživanja u cilju procjene potreba za izgradnjom kapaciteta za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i definisanje modela specijalizovanih usluga za preživjele koji su u skladu sa potrebama u bh. kontekstu.

Projekat provodi Fondacija „Lara“ iz Bijeljine u konzorcijskom partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije iz Sarajeva, UG „Budućnost“ iz Modriče, UG „Vive žene“ iz Tuzle, Fondacijom „Udružene žene“ iz Banjaluke, Udruženjem „Žena BiH“ iz Mostara i Udruženjem „Žene sa Une“ iz Bihaća.

Opis posla

Konsultantski/ekspertski angažman koji je predmet javnog poziva podrazumijeva:

  • Učestvovanje u procesu definisanja prioriteta zagovaranja, zagovaračkog plana i akcionog plana djelovanja koji će između ostalog obuhvatiti i specifične potrebe žena sa invaliditetom, Romkinja, žena iz ruralnih područja, starijih žena, kao posebno ranjivih grupa;
  • Izradu i predstavljanje zagovaračkog plana na zajedničkom sastanku uz angažman dva/dvije eksterna/e eksperta/kinje za oblast planiranja i zagovaranja

Osnovu za definisanje prioriteta zagovaranja, zagovaračkog plana i akcionog plana djelovanja predstavljaju rezultati istraživanja o procjeni kapaciteta, holističkog pristupa i stepena saradnje među institucionalnim stakeholderima za brz odgovor za slučajeve seksualnog nasilja i slučajeve seksualnog nasilja iz prošlosti – istraživanje, koje je sprovedeno u okviru projekta.

Vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je 4 (četiri) mjeseca.  

Broj osoba: 7 (sedam)

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka,
  • Iskustvena, teoretska ili istraživačka znanja o fenomenu rodno zasnovanog seksualnog nasilja i zaštiti ljudskih prava.

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:

  • CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva;
  • Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti;
  • Prijedlog cijene usluge.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 15. marta 2023. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem elektronske pošte u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

 

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co