SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina je na svojoj službenoj web stranici objavilo Saopštenje za javnost, a povodom još jednog odlaganja nastavka glavnog pretresa u predmetu protiv Tomić Milenka.

Saopštenje prenosimo u cjelini:

"Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je u predmetu broj T14 0 KT 0030760 21 protiv Tomić Milenka zbog krivičnog djela -Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina- iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 64/17 i 15/21), u daljem tekstu KZ RS, okončalo istragu u periodu od 3 mjeseca, prije zakonom predviđenog roka za okončanje istrage, cijeneći načelo efikasnosti, te da se osumnjičeni nalazi u pritvoru i zbog statusa oštećene, da je u pitanju dijete.

Optužnica je podignuta protiv optuženog Tomić Milenka zbog krivičnog djela -Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina- iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ RS dana 31.01.2022. godine.

Nakon potvrđivanja optužnice Okružni sud u Bijeljini je donio Rješenje broj 12 0 K 008781 21 Kv 4 od 03.02.2022. godine, a po prijedlogu postupajućeg tužioca, produžio pritvor optuženom Tomić Milenku, te odredio da pritvor može trajati do izricanja presude, a najduže dvije godine računajući od dana potvrđivanja optužnice, to jeste od dana 01.02.2022. godine.

Glavni pretres u ovom predmetu započeo je dana 05.04.2022. godine, a do sada održano je 28 glavnih pretresa.

Postupajući tužilac u ovom predmetu se protivio izvođenju pojedinih dokaza odbrane pozivajući se na odredbu člana 254. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 53/2012, 91/2017, 66/2018 i 15/2021), a u daljem tekstu ZKP RS, koja odredba propisuje da je „Dužnost sudije odnosno predsjednika vijeća da se brine za svestrano pretresanje predmeta i otklanjanju svega što odugovlači postupak, a ne doprinosi razjašnjenju stvari“.

Iako se postupajući tužilac protivio izvođenju nepotrebnih dokaza odbrane sa obrazloženjem da bi izvođenjem istih vodilo odugovlačenju postupka, predsjednik vijeća nije, a što je po stavu tužioca trebao primjeniti odredbu člana 278. stav 2. ZKP RS, odnosno odbiti izvođenje dokaza koje su predlagali branioci optuženog jer je postupajući tužilac na svakom glavnom pretresu isticao prigovor, a koje prigovore vijeće nije uvažilo i pored činjenice da je sve to vodilo ka odugovlačenju postupka.

Na ovaj način sudsko vijeće postupilo je u suprotnosti sa članom 13. ZKP RS (pravo na suđenje bez odgađanja), pa tako je u stavu 2. navedenog člana propisano „Sud je dužan da postupak sprovede bez odugovlačenja i onemogući svaku zloupotrebu prava koja pripadaju licima koja učestvuju u postupku“.

Takođe, članom 190. Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 13/2010, 61/2013 i 68/2020) je propisano da je krivični postupak za djela iz člana 184. navedenog zakona hitan, a odnosi se na krivična djela kojim su oštećena djeca, a što je u konkretnom predmetu slučaj.

Po stavu ovog Tužilaštva naročito se ukazuje nepotrebnim izvođenje dokaza po prijedlogu odbrane optuženog Tomić Milenka, a koji se odnosi na vještačenje „seksualnog maštanja i fantazija optuženog“, što je suprotno članu 254. stav 2. ZKP RS jer je izvođenje dokaza suvišno, te ne doprinosi razjašnjenju stvari, a Tužilaštvo je već izvelo sve dokaze vezane za utvrđivanje krivične odgovornosti optuženog.

Ovakvo postupanje ostavlja prostora za sumnje, a naročito što je sud omogućio odlaganje nastavka glavnog pretresa i zbog zdravstvenih razloga optuženog, što po ocjeni postupajućeg tužioca nisu bili razlozi za odlaganje.

Po stavu Tužilaštva iz svega naprijed navedenog proizilazi da je ovakvo postupanje sudećeg vijeća u suprotnosti sa ZKP RS, Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i odredbama Konvencije o pravima djeteta i odredbama Konvencije vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe.

Kako sa današnjim danom glavni pretres nije okončan nego je prekinut zbog zahtjeva branioca za izuzeće dva člana vijeća, smatramo za potrebnim da ovim upoznamo javnost jer ukoliko ne bude glavni pretres okončan i obzirom na odredbu člana 202. stav 3. ZKP RS, koja propisuje da ako za vrijeme od dvije godine ne bude izrečena prvostepena presuda, pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu, po sili zakona, a što bi značilo da će se optuženi Tomić Milenko pustiti na slobodu dana 01.02.2024. godine

Puštanjem na slobodu optuženog Tomić Milenka po sili zakona, postupajućem tužiocu bi bilo onemogućeno da predloži produženje pritvora nakon izrečene presude u skladu sa članom 203. stav 1. i 2. ZKP RS, a što će po stavu Tužilaštva, uznemiriti prije svega oštećenu, koja je maloljetna i uticati na njen dalji psihički razvoj, kao i roditelje oštećene koji su sve vrijeme prisustvovali glavnom pretresu i u konačnici javnost, koja je putem medija upoznata o ovom predmetu.", stoji u saopštenju Okružnog javnog tužilaštva.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co