SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske usvojio je prijedloge za šest programa zapošljavanja u ovoj godini i donio odluke o raspisivanju javnog poziva za korišćenje sredstava po svakom programu pojedinačno, ukupne vrijednosti 14.140.000 KM.

Jedan od njih je i Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2022. godini, a ciljne grupe su nezaposlena lica iz ruralnih područja, sa posebnim osvrtom na žene iz ruralnih područja, žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture, lica starosti 40 i više  godina, lica sa invaliditetom, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žrtve nasilja, samohrani roditelji i roditelji teško bolesne djece, bez obzira na dužinu čekanja na evidenciji.

Predviđeno je zapošljavanje i samozapošljavanje 850 lica iz ciljne grupe Programa.

Program sadrži dvije komponente:

I Кomponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca lica iz ciljne grupe Programa za 600 lica po 4.000,00 КM po jednom licu što ukupno iznosi 2.400.000,00 КM. Iznos se uvećava za 10% za zapošljavanje žena iz ruralnih područja.

II Кomponenta: Finansiranje samozapošljavanja lica iz ciljne grupe Programa za 250 lica u iznosu od 5.000,00 КM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 1.250.000 КM.

Pravo učešća imaju poslodavci iz privrede koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske koji ispunjavaju uslove javnog poziva i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe

Subvenciju za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleno lice ako su  ispunjeni sljedeći uslovi:

- Prijavljen na evidenciju nezaposlenih u periodu definisanim javnim pozivom;

- Podnio zahtjev za subvenciju sa biznis planom;

- Uspješno završio obuku iz preduzetništva;

- Izvršio registraciju djelatnosti nakon objavljivanja javnog poziva ili je pokrenuo  postupak registracije nakon objavljivanja javnog poziva.

Subvencija za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenom licu radi osnivanja radnje, poljoprivrednog gazdinstva u formi preduzetništva ili drugog oblika  preduzetništva ili osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Subvenciju može ostvariti i više nezaposlenih lica udruživanjem i osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja ukoliko svi osnivači u njemu zasnivaju radni odnos.

Zahtjev (u dva primjerka) se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca i prebivalištu nezaposlenog lica, kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (JAVNI POZIV).

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co