SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

JAVNI POZIV

Za angažovanje konsultanata/kinja za kreiranje sadržaja i scenarija za video zapis u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu:

Fondacija ,,Lara”, u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i članicama Sigurne mreže, realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta članica Sigurne mreže u odgovoru na seksualno nasilje, unapređenje odgovora multisektorskih timova/koordinacionih tijela u definisanju odgovora na nasilje u zajednici sa fokusom na seksualno nasilje i bolje evidencije zasnovane na elementima ranjivosti žrtve.  

Jedna od projektnih aktivnosti je izrada tri video zapisa, koji će imati prevod na znakovni jezik, a audio zapisi će biti urađeni i na romskom jeziku. Video zapisi biće tematski povezani sa publikacijom Smijernice i preporuke za rad sa žrtvama seksualnog nasilja koji je kreiran u ranijoj fazi projekta i biće dostavljen odabranim konsultantima/kinjama na uvid.

Broj osoba: tri (3).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

  • Upoznavanje sa temom, zakonima, materijalima i publikacijama koji su osnov za sadržaj videa;
  • Izrada sadržaja i scenarija za video zapise maksimalne dužine do 4 minuta;
  • Nadzor nad snimanjem video zapisa;

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje:

  • Visoka stručna sprema;
  • Iskustvo na poslovima kreiranja promotivnih materijala za kampanje informisanja i podizanja javne svijesti;
  • Bazično poznavanje fenomena i normativnog okvira za rodno zasnovano nasilje, sa fokusom na seksualno nasilje;

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica, koja imaju propisane kvalifikacije.

Uz prijavu, koja obavezno mora sadržavati prijedlog cijene, dostaviti:

 -CV sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva;

-Najmanje dva (2) primjerka različitih promo materijala u štampanoj ili elektronskoj verziji, koji su autorska izrada (potvrda naručioca ili pravnog lica o autorstvu smatraće se dovoljnom ukoliko autorski rad nije javno vidljiv);

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 13. decembra 2022. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora:

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem e-mail ili telefona u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultatima/kinjama će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co