SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

JAVNI POZIV za angažovanje konsultanata/kinja za izradu prijedloga za unapređenje zakonskog okvira za krivično-pravnu zaštitu preživjelih seksualnog nasilja u BiH u okviru projekta ,,Prekinimo ćutanje – Unapređenje odgovora na seksualno nasilje nad ženama

O projektu

Projekat ,,PREKINIMO ĆUTANJE – Unapređenje odgovora na seksualno nasilje nad ženama – II” nastavak je istoimenog projekta, koji su Fondacija ,,Lara” i Fondacija lokalne demokratije realizovale tokom 2020. i početkom 2021. godine. Zbog činjenice da u BiH ima malo dostupnih istraživanja o rasprostranjenosti, oblicima i odgovoru društva na seksualno nasilje, primarni fokus prve faze u ovom projektu bilo je istraživanje društvenog odgovora na seksualno nasilje u BiH.  

U okviru Osnovne studije - KRIVIČNO-PRAVNA ZAŠTITA, PRAVNI I SOCIJALNI POLOŽAJ ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA U BIH, urađena je Analiza usklađenosti pravnog okvira u BiH sa standardima Istanbulske konvencije o pravima žrtava seksualnog nasilja na zaštitu i podršku.

Anketirano je 150 žena o njihovoj percepciji i razumijevanju rizika od seksualnog nasilja, kao i o dostupnim uslugama zaštite i podrške. Izvršena je analiza sudske prakse na uzorku od 22 pravnosnažne presude, koje su izrekli sudovi u različitim dijelovima BiH. Rezultati ovih istraživanja objedinjeni su i publikovani u Osnovnoj studiji.

U nastavku rada na poboljšanju odgovora na seksualno nasilje nad ženama, „Lara“ i Fondacija lokalne demokratije, koristeći nalaze, žele raditi na smanjenju prepreka i izazova u oblasti krivično-pravne zaštite žrtava seksualnog nasilja.

Jedan pravac aktivnosti je zagovaranje za usklađivanje krivičnog zakonodavstva sa standardima Istanbulske konvencije  u oblasti inkriminacije djela seksualnog nasilja i procesne zaštite žrtava.  

Ovaj proces podrazumijeva:

 • izradu polisi prijedloga za zakonske izmjene krivičnih zakona i zakona o krivičnom postupku u entitetima i Brčko distriktu;
 • organizovanje javnih diskusija o predloženim izmjenama i
 • vođenje online kampanje za podršku izmjenama.  

Krivična djela silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja u krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini vrlo su restriktivno definisana i uključuju manji broj ponašanja od onih koja su inkriminisana članom 36 Istanbulske konvencije. Krivično djelo silovanja ograničeno je samo na seksualno nasilje pod prinudom i direktnom prijetnjom, što odstupa od definicije date Istanbulskom konvencijom (član 36).

Zakoni o krivičnom postupku ne propisuju obavezu sveobuhvatnog informisanja žrtava, što je standard Istanbulske konvencije, kao jedan od ključnih koraka u stvaranju povjerenja žrtava u sistem.

Unapređenja u ovoj oblasti u osnovi su ove faze realizacije projekta ,,Prekinimo ćutanje”.

Broj osoba: 4 (četiri)

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

Na osnovu nalaza Osnovne studije KRIVIČNO-PRAVNA ZAŠTITA, PRAVNI I SOCIJALNI POLOŽAJ ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA U BIH i standarda uspostavljenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), potrebno je sačiniti;

 1. Prijedlog izmjena krivičnih zakona u BiH u oblasti inkriminacije djela seksualnog nasilja usklađen sa Istanbulskom konvencijom
 2. Prijedlog izmjene/dopune zakona o krivičnom postupku u BiH kojim bi se unaprijedila zaštita žrtava seksualnog nasilja tokom krivičnog postupka.

Dio obaveza izabranih konsultanata biće prezentacija predloženih izmjena na tri javna skupa organizovana u okviru projekta i promocija traženih izmjena na Facebook stranici Prekinimo ćutanje u formi intervjua ili video zapisa.

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

 • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti pravnih nauka i položen pravosudni ispit, prednost imaju osobe sa znanjem i iskustvom u izradi prijedloga javnih politika i osobe sa iskustvom rada u pravosuđu i/ili advokaturi ili pravnom zastupanju;
 • Iskustvena, teoretska ili istraživačka znanja o fenomenu rodno zasnovanog seksualnog nasilja i  zaštiti ljudskih prava;
 • Prijedlog cijene usluge.

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:

 •  CV sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva;
 • Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti.
 • Prijedlog cijene usluge

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 22. novembra 2021. godine na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu. Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem imejla ili telefona u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co