SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Fondacija INFOHOUSE Sarajevo i Fondacija “Lara” Bijeljina raspisuju Javni poziv za izbor trenera/ica za izdradnju kapaciteta odabranih OCD-a u projektu „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“. Projekat finansira Evropska unija.

 1. Pozicija: Trener/trenerica
 2. Broj ekspertskih dana: Četiri (4)
 3. Mjesto izvođenja:Bosna i Hercegovina
 4. Naziv projekta:„Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“
 5. Trajanje projekta: februar 2023 – 31. jul 2025
 6. Period realizacije aktivnosti: jun 2024. do 31. jul 2024. godine

Referentni broj: EUWP – 5.7.4.

POZADINA PROBLEMA

Projekat „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji s Fondacijom “Lara” iz Bijeljine, a finansira Evropska unija u okviru programa „Tematski program o ljudskim pravima i demokratiji 2021“.

Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.

Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.) i nemaju lako dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite od diskiminacije po osnovu pola. Privredni subjekti ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo u oblasti ravnopravnosti polova  i zaštite od diskriminacije a  kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada) su nedovoljno efikasne.

CILJ PROJEKTA

Opšti cilj ovog projekta za period implementacije (2023-2025) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

Specifični ciljevi su:

 • Olakšati implementaciju procesa dubinske analize ljudskih prava u bh. preduzećima kao mehanizma za izjednačavanje položaja žena u radu i smanjenju slučajeva kršenja njihovih ljudskih prava.
 • Poboljšati provedbu BiH Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih politika koje za cilj imaju jačanje rodne ravnopravnosti u skladu s predstojećom inicijativom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje.

Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

OPSEG ZADATAKA

Domaća preduzeća rijetko razmatraju kako njihovo ponašanje može različito uticati na uposlenike/ce na osnovu isprepletenih aspekata njihovog identiteta (npr. pol, dob, invaliditet itd.). Mnoga istraživanja pokazuju da se radnice obično suočavaju s visokim stopama rodno utemeljene diskriminacije, uznemiravanja, manje stabilnih ugovora, nižih plata i beneficija, sigurnosne opreme itd. Stoga će OCD-i, koji igraju ključnu ulogu u praćenju i promovisanju temeljnih prava, biti pozvani da postanu vitalni dio ovog projekta i doprinesu promovisanju poštivanja postojećih ljudskih prava.

Odabrane organizacije civilnog društva (do 15 njih) dobiće priliku da prošire svoja znanja i kapacitete za dubinsku analizu ljudskih prava, procjenu, praćenje i zagovaranje ljudskih prava u poslovanju (aktivnost izgradnje kapaciteta). Nakon završetka programa obuke, odabrane organizacije civilnog društva imaće priliku (putem šeme malih grantova) stupiti u kontakt s lokalnim preduzećima i pomoći im da bolje razumiju, spriječe i pozabave se njihovim uticajima kroz postupak dubinske analize radnih ljudskih prava.

Kao jedna od aktivnosti projekta, planirane su dvije dvodnevne obuke za odabrane organizacije civilnog društva, koje će obuhvatiti sljedeće teme:

 • Upravljanje preduzećem i zaštita ljudskih prava, obaveza dužne pažnje za održivo poslovanje, politike i alati za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja na radu, odgovornost pravnih lica,
 • Rodna ravnopravnost, ključni mehanizmi zaštite na tržištu rada na međunarodnom i državnom nivou,
 • Pristupi u planiranju obaveza dužne pažnje u preuzećima uz podršku OCD (metodologija i alati za dubinsku analizu ljudskih prava u poslovnom sektoru izrađeni u okviru projekta, vodič za obuku, studije, alati).

ZADACI IZVRŠILACA/TELJICA USLUGE

Na javni poziv se mogu prijaviti fizička lica ili agencije/organizacije ili firme koje će angažovati trenera/icu.

Obaveza odabranog trenera je da izradi program obuke koji će biti dosljedan gore pomenutim  tematskim područjima i realizuje obuke i održi dva dvodnevna treninga prema izrađenom planu.

VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Vrijednost ponude je 1.200,00 evra bruto.

Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom, a plaćanje se vrši u skladu sa poreskom politikom Republike Srspke.

Troškove puta i smještaja za treninge koji će se održavati uživo snose organizatori i nisu uključeni u naknadu.

VREMENSKI OKVIR I VRIJEDNOST PONUDE

Angažovani treneri/trenerice će vršiti uslugu u periodu od 1. juna 2024. do 31. jula 2024. godine.

KVALIFIKACIJE TRENERA/TRENERICA

 Kvalifikacije i vještine:

 • Univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih i/ili pravnih nauka

Opšte i posebno profesionalno iskustvo:

 • Najmanje sedam godina profesionalnog iskustva u oblasti vođenja treninga i obuka na temu ljudskih prava
 • Poznavanje EU zakonodavstva
 • Poznavanje oblasti ljudskih prava, posebno rodne ravnopravnosti

Ponude će se ocjenjivati uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije, iskustva i prethodne reference.

METODA PODNOŠENJA

Svi zainteresovani ekspertki/kinje prijave dostavljaju BHS jezicima. Prijave sadrže:

– CV/refrence sa detaljnim informacijama o relevantnom iskustvu, popis prethodno realizovanih poslova, specifikaciju zadatka iz javnog poziva i cijenu usluge.

Ponuda obavezno sadrži Referentni broj: EUWP – 5.7.4. i šalje se na sljedeću e-adresu: fondacija.lara@gmail.com ili dostavlja lično na adresu Fonadacije Lara, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Rok za dostavljanje ponude je  najkasnije  15.5.2024. godine do 16:00 sati s naznakom predmeta: Prijava za trenera/icu.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co