SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Fondacija INFOHOUSE Sarajevo i Fondacija “Lara” Bijeljina raspisuju Javni poziv za izbor trenera/ica za vođenje pet modula obuke za predstavnike izabranih poslovnih subjekata u projektu „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“. Projekat finansira Evropska unija.

 1. Pozicija: Trener/trenerica
 2. Broj ekspertskih dana: Deset (10)
 3. Mjesto izvođenja:Bosna i Hercegovina
 4. Naziv projekta:„Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“
 5. Trajanje projekta: februar 2023 – 31. jul 2025
 6. Period realizacije aktivnosti: 18. decembar 2023. – 31. mart 2024. godine

Referentni broj: EUWP – 5.7.1.

POZADINA PROBLEMA

Projekat „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji s Fondacijom “Lara” iz Bijeljine, a finansira Evropska unija u okviru programa „Tematski program o ljudskim pravima i demokratiji 2021“.

Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.

Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.) i nemaju lako dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite od diskiminacije po osnovu pola. Privredni subjekti ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo u oblasti ravnopravnosti polova  i zaštite od diskriminacije a  kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada) su nedovoljno efikasne.

CILJ PROJEKTA

Opšti cilj ovog projekta za period implementacije (2023-2025) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

Specifični ciljevi su:

 • Olakšati implementaciju procesa dubinske analize ljudskih prava u bh. preduzećima kao mehanizma za izjednačavanje položaja žena u radu i smanjenju slučajeva kršenja njihovih ljudskih prava.
 • Poboljšati provedbu BiH Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih politika koje za cilj imaju jačanje rodne ravnopravnosti u skladu s predstojećom inicijativom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje.

Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

OPSEG ZADATAKA

Kao aktivnosti projekta, planirana je obuka za predstavnike poslovnih subjekata koja će obuhvatiti pet (5) modula uključujući:

Modul 1. Međunarodni standardi ljudskih prava i ljudskih prava žena, standard dubinske analize i odgovornosti države, razumijevanje rodnih uloga i rodnih odnosa

Modul 2. Ljudska prava u području rada, međunarodni i regionalni dokumenti, rodna ravnopravnost u radu, EU Direktiva o dužnoj pažnji za održivo poslovanje, praksa u EU zemljama

Modul 3. Rodna ravnopravnost, ključni mehanizmi zaštite na međunarodnom, regionalnom i nacionalnon nivou

Modul 4. Rodno osjetljive politike upravljanja, rodna ravnopravnost na tržištu rada

Modul 5. Upravljanje preduzećem i zaštita ljudskih prava, politike i alati za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i polnog uznemiravanja, odgovornost pravnih lica

Pet treninga biće dvodnevni, prvi i peti će biti održani uživo, drugi, treći i četvrti putem dogovorene online platforme.

Prvi trening je planiran za drugu polovinu decembra 2023. godine.

ZADACI IZVRŠILACA/TELJICA USLUGE

Na javni poziv se mogu prijaviti fizička lica ili agencije/organizacije ili firme koje će angažovati trenere/ice.

Imajući u vidu da su polaznici zaposlene odrasle osobe, metode podučavanja trebaju biti u skladu s njihovim iskustvom i poštovaće se načela andragogije i učenja odraslih.

Učesnici obuke će steći certifikat zaštitnika HRDD-a, koji će biti utvrđen sporazumom o saradnji s odabranim preduzećima, a njihov zadatak će biti da nakon edukacije prenose znanja unutar preduzeća i aktivno rade na integraciji politika dubinske analize ljudskih prava u svojim preduzećima.

Nakon završetka svih ciklusa obuke polaznici će posjedovati znanja o tome što dubinska analiza ljudskih prava, čija je odgovornost, koje su obaveze javnog, a koje privatnog sektora te kako osigurati postupanje s dužnom pažnjom (dubinsku analizu) u njihovom preduzeću.

Zadatak izvršitelja/ice obuke će biti da treninge uskladi sa kurikulumom koji je izrađen za potrebe ovog projekta.

VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Vrijednost ponude je 3.000,00 evra bruto.

Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom, a plaćanje se vrši u skladu sa poreskom politikom Republike Srspke.

Troškove puta i smještaja za treninge koji će se održavati uživo snose organizatori i nisu uključeni u naknadu.

VREMENSKI OKVIR I VRIJEDNOST PONUDE

Angažovani treneri/trenerice će vršiti uslugu u periodu od 18. decembra 2023. do 31. marta 2024. godine.

KVALIFIKACIJE TRENERA/TRENERICA

 Kvalifikacije i vještine:

 • Univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih i/ili pravnih nauka

Opšte i posebno profesionalno iskustvo:

 • Najmanje 7 godina profesionalnog iskustva u oblasti vođenja treninga i obuka na temu ljudskih prava
 • Poznavanje EU zakonodavstva
 • Poznavanje oblasti ljudskih prava, posebno rodne ravnopravnosti

Ponude će se ocjenjivati uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije, iskustva i prethodne reference.

U slučaju pojedinačnih prijava obavezno navesti za koji od modula se prijavljujete ili za sveukupan program obuke.

METODA PODNOŠENJA

Svi zainteresovani ekspertki/kinje prijave dostavljaju BHS jezicima. Prijave sadrže:

– CV/refrence sa detaljnim informacijama o relevantnom iskustvu, popis prethodno realizovanih poslova, specifikaciju zadatka iz javnog poziva i cijenu usluge.

Ponuda obavezno sadrži Referentni broj: EUWP – 5.7.1. i šalje se na sljedeću e-adresu: fondacijalara@gmail.com ili dostavlja lično na adresu Fonadacije Lara, Beogradska 38, 76300 Bijeljina. Rok za dostavljanje ponude je  najkasnije  29.11.2023. godine do 17:00 sati s naznakom predmeta: Prijava za trenera/icu.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co