SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Fondacija INFOHOUSE Sarajevo i Fondacija “Lara” Bijeljina raspisuju Javni poziv za izbor eksternih eksperata/ekspertkinja za izradu izvještaja o procjeni potreba za integrisanje politika rodne ravnopravnosti u odabranim kompanijama/poslovnim subjektima  i vodiča za fasilitaciju obuke za ove procese u projektu „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“. Projekat finansira Evropska unija.

 1. Pozicija: Eksterni ekspert/ekspertkinja
 2. Broj osoba: Dvije (2)
 3. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina
 4. Naziv projekta: „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“
 5. Trajanje projekta: februar 2023 – 31. jul 2025
 6. Period realizacije aktivnosti: 15. septembar – 15. novembar 2023. godine

Referentni broj: EUWP – 5.2.2 i 5.2.4

POZADINA PROBLEMA

Projekat „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji s Fondacijom “Lara” iz Bijeljine, a finansira Evropska unija u okviru programa „Tematski program o ljudskim pravima i demokratiji 2021“.

Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.
Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.) i nemaju lako dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite od diskiminacije po osnovu pola. Privredni subjekti ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo u oblasti ravnopravnosti polova  i zaštite od diskriminacije a  kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada) su nedovoljno efikasne.

CILJ PROJEKTA

Opšti cilj ovog projekta za period implementacije (2023-2025) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

Specifični ciljevi su:

 • Olakšati implementaciju procesa dubinske analize ljudskih prava u bh. preduzećima kao mehanizma za izjednačavanje položaja žena u radu i smanjenju slučajeva kršenja njihovih ljudskih prava.
 • Poboljšati provedbu BiH Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih politika koje za cilj imaju jačanje rodne ravnopravnosti u skladu s predstojećom inicijativom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje.

Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

OPSEG ZADATAKA

Zadatak je procjena potreba među odabranim kompanijama u oblasti ljudskih prava i izrada vodiča za fasilitaciju obuke.

Potrebno je izvršiti dubinsku analizu ljudskih prava, identifikovati i procjeniti stvarne ili potencijalne štetne uticaje na ljudska prava koje preduzeće može uzrkovati svojim aktivnostima ili može biti direktno povezano sa njegovim poslovanjem ili poslovnim odnosima.

Na osnovu izvršene procjene i nalaza iz Osnovne studije potrebno je razviti nastavni plan i program za izgradnju kapaciteta (vodič za fasilitaciju obuke).

ZADACI IZVRŠILACA/TELJICA USLUGE

Procjena potreba među odabranim kompanijama, korištenjem dva mehanizma: polustruktuirani intervju sa menadžmentom i online anonimna anketa među uposlenicima o njihovim percepcijama usklađenosti ljudskih prava u svom poslovnom okruženju kao i poznavanje standarda ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i zakonskih propisa koji štite ljudska prava na tržištu rada.

Odbrane agencije/firme odnosno angažovani eksperti/ekspertkinje  će:

Ekspert/kinja br 1.: Definisati metodologiju i protokol istraživanja, predložiti nacrt online upitnika kao i polustrukturirani upitnik, sprovesti istraživanje, sumirati nalaze, dati preporuke i učestvovati u prezentaciji nalaza menadžmentu i predstavnicima zaposlenih u odabranim kompanijama;

Eskpert/kinja br 2.: Razviti  nastavni plan i program za izgradnju kapaciteta, koji će biti razvijen na osnovu nalaza iz Osnovne studije, kao i nalaza procjene provedene među zaposlenima u odabranim kompanijama.

Angažovani eksperti/kinje mogu da rade timski ili da se prijave pojedinačno samo za jedan od zadataka iz javnog poziva, ali je poželjno da rade u timu sa drugim izabranim ekspertom/kinjom.  

VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Ekspert br 1. (kreiranje metodologije i provedeno istraživanje) 2.550 eura (bruto)

Ekspert br 2. (izrada vodiča za fasilitaciju obuke) 2.000 eura (bruto)

Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom.

VREMENSKI OKVIR I VRIJEDNOST PONUDE

Angažovani ekspert1/ekspertkinja će vršiti uslugu u periodu od 15. septembra do 15. novembra 2023. Godine

KVALIFIKACIJE EKSPERATA/EKSPERTKINJA

 Kvalifikacije i vještine:

 • Univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih i/ili pravnih nauka

Opšte i posebno profesionalno iskustvo:

 • Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva
 • Poznavanje EU zakonodavstva i vještine analiza zakonskog okvira
 • Poznavanje oblasti ljudskih prava, posebno rodne ravnopravnosti
 • Iskustvo u izradi i uređivanju studija, priručnika i drugih sličnih publikacija na temu ljudskih prava
 • Iskustvo u izradi metodologije za istraživanja, provođenju istraživanja i analizi podataka dobijenih istraživanjem.

Ponude će se ocjenjivati uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije, iskustva i prethodne reference.

METODA PODNOŠENJA

Svi zainteresovani ekspertki/kinje prijave dostavljaju BHS jezicima. Prijave sadrže:

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom iskustvu sa referencama, popis prethodno realizovanih poslova  i linkove na najmanje 3 (tri) objavljene publikacije  čiji su sadržaj ili metodologija izrade slični opisu zadatka iz javnog poziva, specifikaciju zadatka iz javnog poziva za koji apliciraju i cijenu usluge.

Ponuda obavezno sadrži Referentni broj: EUWP – 5.2.2 i 5.2.4 i šalje se na sljedeću e-adresu: fondacijalara@gmail.com ili dostavlja lično na adresu Fonadacije Lara, Beogradska 38, 76300 Bijeljina. Rok za dostavljanje ponude je  najkasnije  12.9.2023. godine do 18:00 sati s naznakom predmeta: Prijava za eksternog eksperta.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co