SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Javni poziv za angažovanje eksternih eksperata

Fondacija INFOHOUSE Sarajevo i Fondacija “Lara” Bijeljina raspisuju Javni poziv za izbor eksternih eksperata/ekspertkinja za izradu izvještaja o procjeni potreba za integrisanje politika rodne ravnopravnosti u odabranim kompanijama/poslovnim subjektima  i vodiča za fasilitaciju obuke za ove procese u projektu „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“. Projekat finansira Evropska unija.

 1. Pozicija: Eksterni ekspert/ekspertkinja
 2. Broj osoba: Dvije (2)
 3. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina
 4. Naziv projekta: „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“
 5. Trajanje projekta: februar 2023 – 31. jul 2025
 6. Period realizacije aktivnosti: 15. septembar – 15. novembar 2023. godine

Referentni broj: EUWP – 5.2.2 i 5.2.4

POZADINA PROBLEMA

Projekat „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji s Fondacijom “Lara” iz Bijeljine, a finansira Evropska unija u okviru programa „Tematski program o ljudskim pravima i demokratiji 2021“.

Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.
Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.) i nemaju lako dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite od diskiminacije po osnovu pola. Privredni subjekti ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo u oblasti ravnopravnosti polova  i zaštite od diskriminacije a  kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada) su nedovoljno efikasne.

CILJ PROJEKTA

Opšti cilj ovog projekta za period implementacije (2023-2025) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

Specifični ciljevi su:

 • Olakšati implementaciju procesa dubinske analize ljudskih prava u bh. preduzećima kao mehanizma za izjednačavanje položaja žena u radu i smanjenju slučajeva kršenja njihovih ljudskih prava.
 • Poboljšati provedbu BiH Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih politika koje za cilj imaju jačanje rodne ravnopravnosti u skladu s predstojećom inicijativom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje.

Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

OPSEG ZADATAKA

Zadatak je procjena potreba među odabranim kompanijama u oblasti ljudskih prava i izrada vodiča za fasilitaciju obuke.

Potrebno je izvršiti dubinsku analizu ljudskih prava, identifikovati i procjeniti stvarne ili potencijalne štetne uticaje na ljudska prava koje preduzeće može uzrkovati svojim aktivnostima ili može biti direktno povezano sa njegovim poslovanjem ili poslovnim odnosima.

Na osnovu izvršene procjene i nalaza iz Osnovne studije potrebno je razviti nastavni plan i program za izgradnju kapaciteta (vodič za fasilitaciju obuke).

ZADACI IZVRŠILACA/TELJICA USLUGE

Procjena potreba među odabranim kompanijama, korištenjem dva mehanizma: polustruktuirani intervju sa menadžmentom i online anonimna anketa među uposlenicima o njihovim percepcijama usklađenosti ljudskih prava u svom poslovnom okruženju kao i poznavanje standarda ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i zakonskih propisa koji štite ljudska prava na tržištu rada.

Odbrani eksperti  će:

Ekspert br 1.: Definisati metodologiju i protokol istraživanja, predložiti nacrt online upitnika kao i polustrukturirani upitnik, sprovesti istraživanje, sumirati nalaze, dati preporuke i učestvovati u prezentaciji nalaza menadžmentu i predstavnicima zaposlenih u odabranim kompanijama;

Eskpert br 2.: Razviti  nastavni plan i program za izgradnju kapaciteta, koji će biti razvijen na osnovu nalaza iz Osnovne studije, kao i nalaza procjene provedene među zaposlenima u odabranim kompanijama.

Eksperti/kinje mogu da rade timski ili da se prijave pojedinačno samo za jedan od zadataka iz javnog poziva, ali je poželjno da rade u timu sa drugim izabranim ekspertom/kinjom.  

VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Ekspert br 1. (kreiranje metodologije i provedeno istraživanje) 2.550 eura (bruto)

Ekspert br 2. (izrada vodiča za fasilitaciju obuke) 2.000 eura (bruto)

Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom.

VREMENSKI OKVIR I VRIJEDNOST PONUDE

Angažovani ekspert1/ekspertkinja će vršiti uslugu u periodu od 15. septembra do 15. novembra 2023. Godine

KVALIFIKACIJE EKSPERATA/EKSPERTKINJA

 Kvalifikacije i vještine:

 • Univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih i/ili pravnih nauka

Opšte i posebno profesionalno iskustvo:

 • Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva
 • Poznavanje EU zakonodavstva i vještine analiza zakonskog okvira
 • Poznavanje oblasti ljudskih prava, posebno rodne ravnopravnosti
 • Iskustvo u izradi i uređivanju studija, priručnika i drugih sličnih publikacija na temu ljudskih prava
 • Iskustvo u izradi metodologije za istraživanja, provođenju istraživanja i analizi podataka dobijenih istraživanjem.

Ponude će se ocjenjivati uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije, iskustva i prethodne reference.

METODA PODNOŠENJA

Svi zainteresovani ekspertki/kinje prijave dostavljaju BHS jezicima. Prijave sadrže:

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom iskustvu sa referencama, popis prethodno realizovanih poslova  i linkove na najmanje 3 (tri) objavljene publikacije  čiji su sadržaj ili metodologija izrade slični opisu zadatka iz javnog poziva, specifikaciju zadatka iz javnog poziva za koji apliciraju i cijenu usluge.

Ponuda obavezno sadrži Referentni broj: EUWP – 5.2.2 i 5.2.4 i šalje se na sljedeću e-adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili dostavlja lično na adresu Fonadacije Lara, Beogradska 38, 76300 Bijeljina. Rok za dostavljanje ponude je  najkasnije  12.9.2023. godine do 17:00 sati s naznakom predmeta: Prijava za eksternog eksperta.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co