SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Javni poziv

za dodjelu sredstava za novinare/novinarke

za podršku izvještavanju o nasilju u porodici i prema ženama

Ciljevi javnog poziva

Mediji u Bosni i Hercegovini iskazuju značajnu osjetljivost u prepoznavanju problema rodno zasnovanog nasilja kao društveno ozbiljnog fenomena i nasilja koje dominantno pogađa žene i djevojčice. Broj objavljenih tekstova i proizvedenog medijskog sadržaja potvrđuje da medijska zajednica prati napore vladinog i nevladinog sektora u suzbijanju ove vrste nasilja. Međutim, nedovoljno resursa u redakcijama za sveobuhvatne istraživačke priče, kao i stalna obaveza pokrivanja dnevnih događaja, utiču da su neke oblasti intervencije u medijskom izvještavanju o nasilju prema ženama zanemarene.
Krivično pravna zaštita žrtava i procesuiranje nasilja, pristup pravdi za žrtve i mjere prevencije nisu dovoljno zastupljeni u medijskom izvještavanju i cilj javnog poziva je da doprinese povećanju medijskog sadržaja o ovim segmentima sprečavanja i suzbijanja nasilja u porodici i prema ženama.
 

Oblast intervencije putem javnog poziva 

Fondacija „Lara“ u okviru projekta „Jačanje institucionalne podrške za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja  – faza II“ (Strengthening Institutional Support to End Gender-Based Violence (GBV) – Phase II) koji je finansijski podržan od švedske fondacije Kvinna till kvinna je u prethodnom periodu posebnu pažnju posvećivala pristupu pravdi za žrtve rodno zasnovanog nasilja u fazi od prijave nasilja do optuženja počinilaca ovih krivičnih djela. Statistički podaci tužilaštava, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i drugih institucija ukazuju da se amnestiranje počinilaca nasilja u porodici dešava već nakon prijave nasilja i da samo oko 20% prijavljenih slučajeva nasilja u porodici završi podizanjem optužnice. Policijske evidencije ukazuju na visok procenat recidivizma (do 60%) u strukturi prijava nasilja, što umanjuje efektivnost ukupnih akcija na suzbijanju nasilja u porodici. Jednako kao u projektnim aktivnostima, Fondacija „Lara“ želi da inicira istraživanje ovih problema  koji su ozbiljna prepreka u društvenom odgovoru na rodno zasnovano nasilje.

 

Ko može da se prijavi na javni poziv

Javni poziv otvoren je za novinare i novinarke koji su zaposleni u redakcijama sa sjedištem u Republici Srpskoj, u elektronskim, štampanim i online medijima.

Na javni poziv mogu da konkurišu novinari i novinarke koji rade samostalno, kao blogeri, kao dopisnici drugih medija ili su zaposleni u nekoj medijskoj kući, bez obzira na vrstu ugovora o radu.

Kandidati/kinje obavezni su da obezbijede potvrdu od najmanje dva medija da će sadržaj sačinjen u okviru ovog javnog poziva biti objavljen za publiku od najmanje 5.000 čitalaca/gledalaca/pratilaca.

 

Prihvatljiv medijski sadržaj i tematski okvir javnog poziva

Prihvatljiv, glavni medijski sadržaj je:  

Istraživački tekst za printane ili online medije;
Tematski prilog za televiziju;
Tematski podcast.
 

Dodatni sadržaji uz glavni sadržaj prijave koji je obavezujući su postovi na ličnom ili redakcijskom profilu na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twiter), u formi objave, infografike ili drugog prikladnog sadržaja.

Ključni tematski okvir je pristup pravdi za žrtve rodno zasnovanog nasilja, a prednost će imati prijave koje u sadržaju ciljaju na sljedeće teme:

  • Položaj žrtava nasilja u porodici nakon prijave nasilja, dostupna socijalna zaštita;
  • Zašto žrtve nasilja u porodici odustaju od svjedočenja pred sudom; odgovor javnih tužilaštava na nasilje u porodici i prema ženama; prava žrtava/oštećenih u krivičnom postupku;
  • Rodne predrasude i stereotipi, i druge.
     

Svaki kandidat/kinja u prijavi bira jednu od ove tri teme koja će biti u fokusu proizvedenog medijskog sadržaja/istraživanja.

Svi predloženi medijski sadržaji moraju biti zasnovani na više izvora koji uključuju javne službe, specijalizovane nevladine organizacije, žrtve nasilja, počinioce nasilja i druge relevantne izvore. Takođe, tekstovi/medijski sadržaji moraju pokazati poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog okvira za suzbijanje nasilja prema ženama

Iznos granta i period realizacije

Visina granta po jednoj prijavi je 500,00 eura u protivvrijednosti konvertibilne marke.

Period realizacije je 4 mjeseca.

Način prijave

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:

CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva, motivaciono pismo, i najmanje jedan link o objavljenom autorskom medijskom sadržaju,
Sažetak sinopsisa predložene priče (rezime priče) na jednu od tri kandididovane teme sa mogućim izvorima/sagovornicima,
Potvrda o mogućnosti objavljivanja.
 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 20. maja 2023. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavijestiti putem elektronske pošte u roku od sedam dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co