SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

U organizaciji Fondacije “Lara” održan je prvi forum sudija i tužilaca u BiH pod nazivom Iskustva i izazovi u procesuiranju krivičnih djela silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja, zakonske promjene, stavovi i sudska praksa.

Seksualno nasilje kao oblik rodno zasnovanog nasilja i dalje je opterećeno društvenim predrasudama zbog čega opstaje kao oblast kriminala sa najvećim „tamnim“ statistikama. Obaveze koje je BiH preuzela ratifikacijom Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) obavezuju domaće vlasti da usklade domaće krivično i krivično procesno zakonodavstvo sa definicijom djela seksualnog nasilja iz Istanbulske konvencije (Član 36) kao i pravima žrtava na zaštitu i podršku koja su ovim dokumentom uspostavljena. 

Istanbulska konvencija i novi koncepti u razumijevanju i inkriminaciji djela seksualnog nasilja sa fokusom na silovanje, analiza sudske prakse za krivična djela seksualnog nasilja u BiH i regionu, izazovi u izgradnji kapaciteta u pravosuđu; primjena međunarodnih standarda u sudskoj praksi, potrebe za edukacijama i multisektoralnom saradnjom, ključne su teme dva foruma sa sudijama i tužiocima BiH koje tokom septembra i oktobra organizuju Fondacija „Lara“ iz Bijeljine i Fondacija lokalne demokratije (FLD) iz Sarajeva, a u okviru projekta Prekinimo ćutanje – Unapređenje odgovora na seksualno nasilje u BiH - faza II.

U pripremi foruma, koji je koncipiran kao prostor za otvoren dijalog o izazovima u radu sudija i tužilaca pri istragama i procesuiranju krivičnih djela seksualnog nasilja, tim projekta pribavio je presude za neka od djela seksualnog nasilja koja dominantno pogađaju odrasle žene (silovanje i druga) iz više od 95% sudova sa prostora BiH.

Presude su analizirale prof dr Ivanka Marković, sudija Ustavnog suda Republike Srpske i profesorica na katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta u Banjaluci i sudija Kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić, koje su na forumu predsatvile preliminarne nalaze analize.

Projekat „Prekinimo ćutanje“ „Lara“ i FLD provode u partnerstvu sa Uredom UN Women u BiH i uz finansijsku podršku Švedske vlade, sa ciljem da doprinesu harmonizaciji domaćeg zakonodavstva sa standardima Istanbulske konvencije i efikasnijoj krivično-pravnoj zaštiti žrtava seksualnog nasilja. 

/Fondacija "Lara"/

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co