SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Javni poziv

za angažovanje konsultantkinja/nata u okviru realizacije projekta “Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH”
(
Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH)

 

O projektu

Projekat “Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH” (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH)  za cilj ima otvaranje dijaloga i definisanja modela i načina organizovanja specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja.  Uspostavljanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja dio je obaveza Bosne i Hercegovine u obezbjeđenju provedbe Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i realna društvena potreba usljed povećanja seksualnog nasilja i ozbiljnih trauma koje ono ostavlja na preživjele.

Ključne aktivnosti u projektu usmjerene su na povećanje nivoa znanja profesionalaca iz vladinog i nevladinog sektora i struktura vlasti o modelima organizovanja specijalzovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja u svijetu i regionu; provođenje istraživanja u cilju procjene potreba za izgradnjom kapaciteta za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i definisanje modela specijalizovanih usluga za preživjele koji su u skladu sa potrebama u bh. kontekstu.

Projekat provodi Fondacija „Lara“ iz Bijeljine u konzorcijskom partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije iz Sarajeva, UG „Budućnost“ iz Modriče, UG „Vive žene“ iz Tuzle, Fondacijom „Udružene žene“ iz Banjaluke, Udruženjem „Žena BiH“ iz Mostara i Udruženjem „Žene sa Une“ iz Bihaća.

Opis posla

Konsultantski angažman koji je predmet javnog poziva podrazumijeva pružanje konsultanstkih usluga projektnom timu i upravnom odboru Konzorcija koji provodi projekat o modelima specijalizovanih usluga koje su razvijene u različitim zemljama u okruženju i/ili Evropi, do sada preduzetim koracima na uspostavljanju specijalizovanih usluga u BiH i procjeni potreba za intervencijom iz perspektive socijalne medicine. 

Usluga bi bila izvršena na sastanku projektnog tima, u vidu predavanja, prezentacije ili treninga i dostavljanjem materijala koji je korišten za predavanje u pisanoj formi.

Vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je 2 (dva) mjeseca.  

Broj osoba: 2 (dva)

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti socijalnog rada, psihologije ili medicine; 
  • Iskustvena, teorertska ili istraživačka znanja o fenomenu rodno zasnovanog seksualnog nasilja i  zaštiti ljudskih prava.

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:

  • CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva;
  • Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti;
  • Prijedlog cijene usluge.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 15. septembra 2022. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem elektronske pošte u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co