Rad fondacije „Lara“ u oblasti sprječavanja i prevencije nasilja u porodici

U okviru programa sprječavanja nasilja u porodici i pomoći žrtvama nasilja, tokom 2013. godine,  ključne aktivnosti Organizacije bile su:

1. Zbrinjavanje žena i djece, žrtava nasilja  u Sigurnoj kući

2. Pravna pomoć i savjetovanje žrtava nasilja tokom krivičnog i prekršajnog sudskog procesa,

3. Dežurstvo na SOS liniji za žrtve nasilja u porodici

4. Prevencija nasilja među djecom u osnovnim školama na području grada Bijeljina.

 

 

POMOĆ ŽENAMA I DJECI ŽRTVAMA NASILJA

1.Zbrinjavanje žena i djece, žrtava nasilja  u Sigurnoj kući

Rješenjem broj: 20.05/020-1607/13-2 od 28.06.2013. godine Ministartsva porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske, Organizacija žena „Lara“ je dobila Rješenje o ispunjenosti uslova za realizaciju posebne mjere podrške – sigurna kuća.

Dana 24.07.2013. godine Rješenjem broj:20.05/053-778/13 Organizaciji je odobren upis u registar Sigurnih kuća u Republici Srpskoj pod registarskim brojem 005-3/13

 

Cilj rada Sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja u porodici ( u daljem tekstu Sigurna kuća)  je obezbjeđenje posebne mjere podrške i sigurnog skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i partnerskim odnosima u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/12).

Posebna mjera podrške uključuje: 

a)obezbjeđenje smještaja, ishrane i higijene,

b)pružanje savjetodavne i psihološke podrške,

c) pružanje medicinske, pravne i socijalne pomoći i

d)pružanje podrške pri kontaktu sa institucijama. 

 

Sigurna kuća realizuje mjeru podrške za žrtve nasilja u trenucima akutnog nasilja, u tranzicijskom periodu saniranja posljedica nasilja, rješavanja konflikta unutar porodične zajednice i godinu i po dana po  napuštanju Sigurne kuće.

Podrška žrtvama dostupna je 24 časa dnevno svakog dana u godini, bez ikakvih troškova.

 

Za realizaciju programa rada Sigurne kuće u izvještajnom periodu bilo je angažovano  8 (osam) osoba,  profesionalnih kvalifikacija usklađenih sa Pravilnikom o standardima za realizaciju sigurne kuće („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj; 25/13), čije su obaveze definisane Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u Sigurnoj kući i ugovorima o radu/angažovanju.  

 

Tokom 2013. godine u Sigurnoj kući zbrinuto je 13 žena i 7 djece. Od toga, 5 žene i 1 dijete su sa teritorije grada Bijeljine, a ostali korisnici/ce bili su sa područja Zvornika, Vlasenice, Srebrenice, Ugljevika i Osmaka.

Tri korisnice smještene su po osnovu rješenja Centra za socijalni rad Bijeljina, a 3 (tri) na lični zahtjev i po odluci Stručnog tima Sigurne kuće. Jedna od korisnica nasilje je preživjela van teritorije  Republike Srpske.

Zbog zakonskih nejasnoća u propisivanju prava na korištenje posebne mjere podrške zbrinjavanjem u sigurnu kuću, “Lara” je krajem prošle godine, u saradnji sa Ombudsman BiH, pokrenula inicijativu prema nadležnim ministarstvima u Vladi Republike Srpske o izradi jedinstvenog pravilnika/procedura o pristupu žrtava nasilja u sigurne kuće.

 

2. DODATNI PROGRAM POMOĆI - Savjetovalište za žrtve NASILJA U PORODICI

 

a)Pravna pomoć

Prvna pomoć uključuje:

-Pružanje opštih informacija o pravima iz oblasti zaštite od nasilja, porodičnih odnosa i socijalne zaštite, pravno savjetovanje,

-Direktnu pravnu pomoć (sastavljanje podnesaka sudu i drugim nadležnim organima, pisanje tužbi za razvod braka, ostvarivanje prava na izdržavanje, podjelu bračne imovine i drugih prava, pomoć u izradi zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i drugo),

-Zastupanje na sudu.

Direktnu pravnu pomoć i zastupanje na sudu  ostvaruju žene žrtve nasilja prema uspostvaljenim socijalnim kriterijima Organizacije koji uključuju: težinu pretrpljenog nasilja, loše materijalno stanje, nezaposlenost i drugo. Sve pružene usluge za korisnice su besplatne.

Pravna pomoć pružena je za 105 žena koje su preživjele nasilje u porodičnim i partnerskim odnosima, od čega je oko 70% sa teritorije grada Bijeljine, dok su ostale stanovnice susjednih opština.

 

Vrste pružene pravne pomoći:

Broj korisnica

Vrsta pružene pomoći

 Vrsta pravnog problema

45

Savjetovanje

Zaštita od nasilja, naplata alimentacije, podjela imovine, povjera djece, ostvarivanje prava

42

Izrada pravnih podnesaka (pismena, žalbe, tužbe)

Oslobađanje od sudske  takse,  razvod braka, naplata alimentacije, podjela imovine, urgencije, odgovori na tužbe/žalbe, prava iz radnog odnosa

18

Zastupanje pred sudom ili drugim institucijama

Povjera djece, razvod braka, krivični postupak za nasilje, podjela imovine, pravo na izdržavanje

 

 

b) Psihosocijalna pomoć

Psihosocijalna pomoć obezbijeđena je za sve korisnice Savjetovališta i Sigurne kuće godinu i po nakon izlaska,  a jedini kriteriji su dobrovoljnni pristanak i težiina pretrpljenog nasilja. Prema odluci korisnica, savjetovanje sa psihologinjom je omogućenokroz kontinuirani terapeutski rad. Psihološku pomoć pruža diplomirana psihologinja koja, prema procjeni, daje preporuke korisnicama za nastavak terapije u Centru za mentalno zdravlje.

Psihosocijalnu pomoć  koristilo je 29 žena  u trajanju od 15 dana do 8 mjeseci.

 

3. PREVENCIJA

 

Organizacija „Lara“ Bijeljina nosilac je trogodišnjegprojekta „Pomozimo djeci da žive bez nasilja“ koji je nastao kao rezultat saradnje „Lare“ i Ombudsmana za djecu Republike Srpske, a za cilj ima unaprjeđenje znanja učenika i nastavnog osoblja u osnovnim školama na teritoriji Grada Bijeljine o prevenciji i mogućnostima zaštite djece od nasilja. Saglasnost za provođenje projekta dalo  je Ministarstvo prosvjete, nauke i kulture u Vladi Republike Srpske.

U okviru projekta edukovano je 18 učenika i učenica  iz  4 (četiri) osnovne škole u gradu za vođenje radionica o nasilju nad djecom među svojim vršnjacima. Plan je da radionicama vršnjačke edukacije bude obuhvaćeno najmanje 600 učenika osnovnih škola tokom 2014. godine. Tokom 2013. godine održan je i seminar za psihologe, pedagoge i nastavno osoblje i ovi seminari će biti intenzivirani u narednim godinama.

U okviru preventivnih aktivnosti  “Lara” provodi projekat ekonomskog osnaživanja žena koje su preživjele nasilje i žive u riziku siromaštva. Tokom 2013. godine edukovano je oko 40 žena koje su nakon pohađanja seminara “Od ideje do biznisa” mogle da konkurišu za bespovratna sredstva za razvijanje djelatnosti unutar svog domaćinstva. Socijalni grantovi vrijednosti od   1000,00 do 3200,00 KM dodijeljeni su za 5 žena. Ovaj projekat nastavljen je i u 2014. godini.

 

PRATITE NAS

SIGURNA KUĆA

FEMINISTIČKA BIBLIOTEKA

2014 - Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadrzana