O nama

Fondacija "Lara"

Organizacije žena Lаrа iz Bijeljine je nevladina organizacija koja djeluje od 1998. godine. Od osnivanja  „Lara“ radi na razvijanju programa zaštite žena od svih oblika  rodno zasnovanog nasilja i osnaživanju žena za političko i druge oblike javnog djelovanja.

Prva je ženska NVO u BiH koja je osnovala sklonište za žrtve trgovine ljudima (2000. godine) u kojem je pomoć pružila za blizu 200 žena. Radom na zalaganju  za donošenje kvalitenijih zakona, edukacijom službenika i prevencijom seksualne eksploatacije žena i djevojaka posebno među školskom omladinom, Lara je značajno doprinijela i doprinosi umanjenu ovog oblika nasilja nad ženama u BiH. 

Lara je i danas aktivna u oblasti zaštite žena od nasilja, posebno nasilja u porodici. Upravlja sigurnom kućom za žene i djecu žrtve domaćeg nasilja, vodi volonterski servis SOS telefona za prijavu nasilja i pruža preživjelima od nasilja pravnu i psihosocijalnu pomoć.

Posljednjih pet godina Lara takođe radi i na edukaciji i informisanju žena u oblasti rada i zapošljavanja sa ciljem povećanja njihovih mogućnosti da zarađuju za život i budu ekonomski samostalne.

Lara nastoji da  u svakom trenutku obezbijedi  ženama  pristup pravima i informacijama  do kojih one teže dolaze kao što su pitanja o bezbjednosti, zaštiti od nasilja, državnim programima i planovima koji su značajni za socijalnu uključenost žena.

Od februara 2014. godine „Lara“ je registrovana kao Fondacija.

 

Misija 

Fondacija "Lara" se zalaže za društvo u kojem je žena zaštićena od nasilja, ekonomski samostalna i ravnopravno uključena u procese odlučivanja.

 

Vizija

Fondacija "Lara" teži da doprinese kreiranju društvenih odnosa u kojem žena ravnopravno učestvuje u razvojnim procesima.

 

POLITIKA KVALITETA

PRATITE NAS

SIGURNA KUĆA

FEMINISTIČKA BIBLIOTEKA

2014 - Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadrzana