Ženska Nevladina organizacija u BiH
SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Javni poziv za angažovanje eksperata za izradu Osnovne studije o krivično-pravnoj zaštiti, pravnom i socijalnom položaju žrtava seksualnog nasilje u BiH

JAVNI POZIV

Za angažovanje eksperata za izradu Osnovne studije o krivično-pravnoj zaštiti, pravnom i socijalnom položaju žrtava seksualnog nasilje u BiH

 

O Projektu:

Fondacija ,,Lara” u partnerstvu ,,Fondacijom lokalne demokratije” iz Sarajeva provodi projekat ,,PREKINIMO ĆUTANJE – Unaprijeđenje odgovora na seksualno nasilje prema ženama, koji je podržan od  Ureda UN Women u BiH, a finansira ga Kraljevina Švedska.

Cilj projekta je da doprinese da žene i djevojke u Bosni i Hercegovini imaju život bez nasilja, kao i da pružaoci podrške poboljšaju kapacitete za pružanje usluga žrtvama nasilja nad ženama i devojčicama.

Jedna od projektnih aktivnosti je izrada Osnovne studije o krivično-pravnoj zaštiti, pravnom i socijalnom položaju žrtava seksualnog nasilje u BiH sa preporukama za unapređenje zakonskog okvira i kapaciteta službi podrške.

 

Broj osoba: 3 (tri)

 

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

Studija bi imala 4 komponente:

  1. Analiza usklađenosti zakonskog okvira za krivično procesuiranje, zaštitu i podršku u oblasti seksualnog nasilja u BiH sa standardima Istanbulske konvencije. Pored usklađenosti krivičnih zakona, analizirali bi se i krivično-procesni zakoni, kao i zakoni iz oblasti socijalne, zdravstvene i pravne zaštite, koji treba da obezbijede instucionalni okvir za krizne centre za žrtve i druge specijalizovane usluge i prava.
  1. Istraživanje prakse krivičnog procesuiranja i kaznene politike u slučajevima seksualnog nasilja prema ženama na odabranom, referentnom uzorku pravosnažnih krivičnih presuda, kao i prikupljanjem i analizom statističkih podataka o prijavljenim i procesuiranim slučajevima seksualnog nasilja u protekle 3 godine u BiH. Pored analize presuda biće korišteni i nalazi iz analitičkih izvještaja o praćenju sudskih procesa za djela rodnozasnovanog nasilja koje su objavljivale domaće i međunarodne organizacije (OSCE, ,,Udružene žene”, Centar ženskih prava iz Zenice i drugi).
  1. Istraživanje stavova javnosti i službenika u službama zaštite i podrške o seksualnom nasilju – biće provedeno na osnovu anketiranja građana (105 građana kao minimalni uzorak za ovu vrstu istraživanja) i 20 intervjua sa sudijama, tužiocima, policijskim istražiocima i socijalnim radnicima.
  1. Analiza zainteresovanih strana i mapiranje najvažnijih aktera za unapređenje zakona i politika za zaštitu žrtava seksualnog nasilja u BiH.

Izrada preporuka za unapređenje zakonskog okvira i sistema podrške biće sačinjeno na osnovu nalaza iz svih dijelova Studije.

 

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;
  • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti sprečavanja prema ženama;
  • Iskustvo u komparativnoj analizi zakonskog okvira i analizi sudske prakse u odnosu na zakonski okvir i javne politike;
  • Iskustvo u izradi alata za sociloška istraživanja i prikupljanje primarnih i sekundarnih podataka u ciljanim oblastima;
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica, koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja.

 

Uz prijavu obavezno je dostaviti;

-CV sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju namjeni javnog poziva;

-Izjavu o dijelu Osnovne studije za koju se kandidujete svojim obrazovanjem i referencama (1, 2, ili 3. dio Studije, analizu aktera i zaključke i preporuke radiće zajedno sve konsultantkinje); 

-Štampanu verziju ili link najmanje 3 (tri) objavljena tekstaa/analize/rada iz ove oblasti.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 29. septembra 2020. godine na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76 300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Postupak izbora, pravo na prigovor

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija „Lare“ i FLD imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru konsultanta, uključujući i rang listu, biće objavljena na web stranici Fondacije ,,Lara“ (http://www.fondacijalara.com/).

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultanta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisaće se Ugovor sa izabranim konsultantom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co