Ženska Nevladina organizacija u BiH
SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

PROJEKAT: Osnaživanje Mreže "RING"

RING je mreža bosanskohercegovačkih nevladinih organizacija aktivnih u borbi protiv trgovine ljudima. Formirana je 2000. godine kada je 16 NVO-a prihvatilo zajedničku Platfromu za borbu protiv trgovine ljudima. Sporazum o udruživanju u mrežu RING potpisalo je 10 organizacija, a broj članica se iz godine u godinu mijenjao.

Sa ulične akcije u Zenici povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, 2. decembra

RING je bila neformalna mreža sa članicama koje su obavljale aktivnosti na sprječavanju trgovine ljudma preko projekata svojih organizacija. Mreža je uticala na smanjenje trgovine ljudima u BiH i podsticala da se izgrade državni mehanizmi za sprječavanje trgovine ljudima. Mreža je naročito aktivna od 2009. godine kada su urađeni zajednički akti, izabrani organa upravljanja i pripremljena dokumentacija za formalnu registraciju. Članice Mreže redovno održavaju sastanke sarađuju međusobno i sa sličnim mrežama u Hrvatskoj (Mreža PETRA) i Srbiji (ASTRA).

Mreža RING danas ima 12 članica: Udruženje žena “Derventa” iz Dervente, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica iz Zenice, Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” iz Tuzle, Fondacija “Lara” iz Bijeljine, Udruženje žena “Goraždanke” iz Goražda, Udruženje žena “Maja” iz Kravice, Udruženje građana “Budućnost” iz Modriče, Fondacija “Udružene žene” iz Banja Luke, Udruženje žena “Most” iz Višegrada, Udruženje “Žena BiH” iz Mostara, Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma u BiH “Otaharin” iz Bijeljine i Infoteka-Ženski informacioni dokumentacioni centar iz Zenice.

Fondacija “Lara” koordinira radom Mreže, i od 2011. godine zajedno sa ostalim članicam, provodi aktivnosti u okviru projekta “Osnaživanje Mreže RING” koji je finansijksi podržan od strane OAK fondacije iz Ženeve. Aktivnosti unutar ovog projekta orjentisane su na jačanje djelovanja Mreže u polju borbe protiv trgovine ljudima, a kroz jačanje kapaciteta organizacija koje čine Mrežu. Pored redovnih sastanaka Skupštine i Upravnog odbora (čine ga predstavnici sedam članica Mreže), Mreža RING svake godine organizuje godišnju konferenciju koja okuplja organizacije koje čine Mrežu, zatim predstavnike drugih organizacija iz BiH i susjednih zemalja koje se bave ovom problematikom i predstavnike institucija relevantnih za rješavanje i rad na problemu trgovine ljudima (Ministarstvo sigurnosti/Ured državnog koordinatora, policija, SIPA, tužilaštva, granična policija, insitucija Ombudsmena isl.).

Konferencija 2012. godine imala je za temu „Aktuelni problemi u suzbijanju trgovine ljudima u BiH – kako unaprijediti prevenciju i pomoć žrtvama“, dok se godišnja konferencija 2013. godine bavila pravima žrtava i nosila naziv „Žrtve trgovine ljudima u BiH – pristup pravdi“. Ova je konferencija ujedno bila i jedan od prvih koraka u pokretanju inicijative za osnivanje fonda za obešetećenje žrtava. Godišnje konferencije Mreže RING nailaze na dobru pažnju javnosti i medijski su jako dobro propraćene.

ČlaniceMrežezajednoorganizujukampanjezapodizanjesvijestijavnostioproblemimatrgovineljudi, ukazajući na konkretan problem iz oblasti trgovine ljudima koji su članice Mreže u zajedničkim dogovorima izdvojile kao najaktuelniji ili najurgentniji. Tako se npr. 2012. godine pokušala skrenuti pažnja javnosti na problem zloupotrebe djece u prosjačenju kada su u 10 gradova iz kojih dolaze organizacije članice Mreže organizovane ulične akcije i tematski sastanci sa predstavnicima lokalnih vlasti i relevantnih sa ciljem iznalaženja zajedničkog rješenja ovog sveobuhvatnog problema. Kampanje 2013. i tekuće, 2014. godine, biće usmjerene na isticanje važnosti osnivanja Fonda za obeštećenje žrtava trgovine ljudima. Ove kampanje uključuju i obilježavanje 2.decembra, Međunarodnog dana borbe za ukidanje ropstva.

Više informacija je dostupno na web site-u Mreže: www.ring.ba

Javne skupove Lare uvijek prate mediji

Redovna godišnja konferencija o trgovini ljudima

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co